Ofte stilte spørsmål

Myndighetene mener det er en helt nødvendig del av digitaliseringen av energisektoren. Fremtidens krav til infrastruktur krever at målerne kan håndtere en stadig mer kompleks forbruker og produksjonsside. NVE har derfor gjennom forskrifter satt krav til alle nettselskap om å installere automatiske målere, som tilfredsstiller nye krav, ute hos alle nettkunder.

Ja, dette er en ny type fjernavlest måler som tilfredstiller fremtidens krav.

Vi som nettselskap forholder oss til Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. hvor det står at alle målepunkt i vårt konsesjonsområdet skal ha installlert AMS måler innen 1. januar 2019. Kunden inngår også en nettleie avtale ved tilkobling hvor det står at Nettselskapet bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-301/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4

Utrullingen av de nye målerne har oppstart 07. august 2017. I god tid før målerbyttet skjer vil det gå ut en sms fra selskapet OneCo som skal bytte måleren, hvor passende tidspunkt for bytte avtales.

Alle AMS-målerne er typegodkjent før de tas i bruk. Målerne kontrolleres også periodisk og har nøyaktighetskrav som de må oppfylle. Justervesenet holder oppsyn med dette.

Om du har inntrykk av at strømregningen har økt etter at strømmåleren er skiftet ut, kan dette ha en naturlig forklaring. Om du ikke har avlest den gamle måleren riktig, vil den avleses av installatøren og avvik fra tidligere stipulert forbruk tas igjen på ny regning. En annen forklaring kan være at din gamle mekaniske måler rett og slett målte for lite. De nye målerne er uansett mer presise enn de gamle. Har du spørsmål om strømregningen etter å ha fått ny måler kan du henvende deg til Trollfjord Nett.

De nye strømmålerne og tilhørende kommunikasjonsutstyr tilfredsstiller alle offentlige krav og ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier for stråling.
Statens Strålevern som er fagmyndighet på strålevern i Norge, avviser kategorisk at det er sammenheng mellom helseplager og stråling på det nivået de nye strømmålerne gir. De refererer til at det er snakk om så lave verdier – vanligvis tusendedeler av grenseverdien – at selv en mangedobling ikke ville hatt noen effekt.

De nye automatiske målerne sender hyppige men veldig korte meldinger.  Mellom meldingene sendes det ingen signaler, så samlet sendetid og sendestyrke ligger godt innenfor forskriftenes krav.

Aidons måler har på 3 meters avstand 0,0044 W/m2, dvs ca. en tusendel av lovlig grenseverdi på offentlige områder og i husstander i Norge. På 1 meters avstand er effekten under 1% av grenseverdien.

Sammenlignet med mobiltelefoni er sende-effekten fra en automatisk strømmåler en meter fra måleren kun en titusendel i forhold til en mobiltelefon holdt opp mot øret.

Statens Stålevern

De nye målerne finansieres på samme måte som andre investeringer og vedlikehold i strømnettet. Kunden får ingen regning direkte knyttet til målerbyttet, men betaler dette gjennom nettleien. Innføring av de nye strømmålerne vil ikke medføre noen drastisk økning av nettleien. Totalt kostnad pr. måler ferdig monter er ca. kr. 3000,-. Dette fordeles på nettleien over 10-15 år.

Trollfjord Nett følger NVEs retningslinjer når det gjelder søknader fra kunder om fritak/reservasjon fra installasjon av ny måler.

NVE har åpnet for at dersom «Installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker» kan vedkommende søke om fritak for installasjon av ny automatisk strømmåler i egen bolig.
NVE krever at grunnlaget for fritak skal dokumenteres. Det er tilstrekkelig at lege/psykolog stadfester at kunden har gitt uttrykk for frykt og ubehag som kan påstås knyttes til AMS.

Ønsker du fritak eller reservasjon send en skriftlig søknad til oss med dokumentasjon fortrinnsvis fra lege/psykolog som stadfester at du bør innvilges fritak fra installasjon av ny automatisk måler. Alle søknader vil bli behandlet individuelt og etter retningslinjer fra NVE.

Søknad sendes til post@trollfjordnett.no, eller pr. post til  Trollfjord Nett AS, Nordnesveien 3, 8450 Stokmarknes, du kan også gjerne komme innom oss med søknaden.

NB! Vi gjør opp oppmerksom på at innvilgelse av reservasjon/fritak kun vil være en midlertidig innvilgelse til 1.1.2019.
Innvilgelse av fritak krever tilstrekkelig dokumentasjon.

Søknader som dokumenterer ubehag/angst for stråling og innvilges som fritak, medfører installasjon av ny måler uten kommunikasjonsenheten. Måleren vil være analog og avleses manuelt.

  • Accepted file types: pdf, jpg, doc, docx, Max. file size: 1 MB.

Alle nye el-målere er underlagt en kontrollordning som oppfyller kravene i Justervesenets regelverk. Det er produsentenes ansvar å se til at målerne oppfyller disse kravene, men Justervesenet holder oppsyn med dette.

Les mer her!

Trollfjord  er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og sikkerhet. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler. Og ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre kundene selv gir tilgang til det.

Det er myndighetene ved NVE som har gitt forskriftene for innføring av automatiske målere, og som fører tilsyn med kraft og nettselskapene.

Du blir ikke overvåket. Det er begrenset hvor mye man kan lese ut av strømforbruket til en husholdning. Målerdataene sier ikke noe om hva slags apparat eller teknologi strømmen er brukt til, bare hvor mye som er brukt når.

Ønsker du å benytte deg av strømstyringsmulighetene (HAN utgangen) som ligger i den nye målere er dette et valg og en tilgang du som kunde velger å ta i bruk.

Åpning av HAN-utgangen og data levert gjennom utgangen er nå tilgjengelig.
Les mer her om HAN-portens funksjoner og hvordan du åpner den.

Her i brukerveiledningen finner du info om hvordan du ser forbruket på den nye måleren aidon-maler-bruksanvisning

Strømforbruket kan du også følge på Min Side Foreløpig vises forbruket som tidligere pr. måned.
Innlogging på Min Side er ditt kundenummer og en selvvalgt Pinkode.

SPØRSMÅL?