• Avtalevilkår

Kraftleveringsavtaler

1. Generelt

Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norge sin Standard kraftleveringsavtale, av 01.01.2017, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet. I tillegg gjelder denne kraftleveringsavtale av 01.01.2017. Kraftleveringsavtalen vil komme foran vilkårene i “Standard kraftleveringsavtale”.

 1. Ved bestilling gir kunden Trollfjord Kraft fullmakt til å:
  • iverksette og melde inn leverandørbyttet til nettselskapet.
  • innhente nødvendige opplysninger overfor nettselskapet for å gjennomføre leverandørbyttet.
  • melde ut- og innflytting til nettselskapet ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Trollfjord Kraft i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.
  • innhente målerverdier innen kl 09:00 etterfølgende dag, dersom kunden har installert avansert målersystem.
 2. Trollfjord Kraft må ha mottatt målerstand fra kunde for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden må ikke være eldre enn 20 dager.
 3. Som kunde får en informasjon om aktuelle nyheter og tilbud fra Trollfjord Kraft, og våre samarbeidspartnere per e-post og sms.
 4. For å sikre tilgjengelighet for kunden samler Trollfjord Kraft all kommunikasjon vedrørende kundens strømavtale i Min side/epost/hjemmeside etc., med varsel til den e-postadressen/mobiltlf. kunden velger å benytte til kundekommunikasjon. Kunden er selv ansvarlig for at Trollfjord Kraft har korrekt personalia og kontaktinformasjon for kunden.
 5. Databehandlingen skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven.

Kort oppsummering av punkt 1: Så snart du har gitt oss din måleravlesning, ordner vi alt det praktiske for deg.

2. Leveringsvilkår

 1. Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt personkunder.
 2. Trollfjord Kraft har rett til å foreta løpende kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle Trollfjord Krafts forpliktelser etter denne avtale i sin helhet. Gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk.
 3. Strømleveransen fra Trollfjord Kraft starter vanligvis et par uker etter inngått avtale.
 4. I de tilfeller hvor kunden har angrerett gir kunden Trollfjord Kraft anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp. Dersom kunden likevel benytter seg av angreretten, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet. Før flytting, må kunden ta kontakt med Trollfjord Kraft for videreføring av strømavtalen.
 5. Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse. Trollfjord Kraft gis ved denne avtale fullmakt til å kontakte kunden for innhenting av nødvendig informasjon for registrering av Trollfjord Kraft som leverandør på den nye adressen.
 6. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.
 7. Priser oppgis eksklusiv merverdiavgift.
 8. Trollfjord Kraft kan etter denne avtale endre priselementene (faste månedlige beløp) og avtalevilkårene med 30 dagers varsel, enten på vår hjemmeside, sms og/eller e-post. Dersom endringen er vesentlig, kan avtalen heves med umiddelbar virkning dersom kunden ikke aksepterer endringen. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.

Kort oppsummering av punkt 2: Det kan ta et par uker før alt det praktiske rundt strømleveransen er ordnet. I mellomtiden vil vi foreta en rutinemessig kredittsjekk. Som kunde kan du gå inn på vår hjemmeside. Der finner du oppdaterte priser og info om endringer.

4. Betingelser for våre strømavtaler:

Trollfjord Spot

Strømprisen som leveres er Trollfjord Spotkraft. Med Spotkraft menes våre innkjøpspriser referert til en timeveid snittpris av spotprisen fra strømbørsen Nordpool per måned med tillegg for tilhørende innkjøpskostnader i området der strømmen leveres.

Avtalen Trollfjord Spot har i tillegg et fast månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruk og et variabelt påslag i øre per kWh. Det variable påslaget kan endres med 30 dagers varsel på Trollfjords internettsider. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater. Innkjøpsprisen for hver måned er kjent ca. 1 uke etter månedens utløp og fremkommer på faktura. Avtalen løper til den blir sagt opp.

Trollfjord Garanti

Strømprisen som leveres er Trollfjord Kraft «Spotkraft» med prisgaranti. Med prisgaranti menes en garanti mot høye priser. For Trollfjord garanti kommer i tillegg sikringspremie for pristaket. Garanti/Pristaket gjelder for en annonsert eller avtalt. Trollfjord Kraft vil før gjeldende pristak utløper informere om eventuelle endringer av pristak på Trollfjords internettsider og/eller via SMS/e-post. Ved ingen endring videreføres eksisterende tak. For oppdaterte priser, se Trollfjords internettside. Med Spotkraft menes våre innkjøpspriser referert til en timeveid snittpris av spotprisen fra strømbørsen Nordpool per måned med tillegg for tilhørende innkjøpskostnader i området der strømmen leveres.  Produktet har ingen bindingstid og løper til den blir sagt opp.
Inkludert i Trollfjord Garanti er en trippelgaranti. Dette er en strømforsikring som sikrere deg dekning av strømleveransen dersom du skulle bli uforutsett syk, arbeidsledig eller lynet skulle slå ned. Les mer om trippelforsikringen og vilkår på trollfjord.no.

Trollfjord Fastpris

Strømprisen som leveres er fast kWh-pris for en avtalt periode. Avtalen Trollfjord Fastpris har i tillegg et fast månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruk. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kWh-prisen kostnader til kjøp av elsertifikater for avtalt periode. Avtalen innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden, med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri fra kontrakten, mot å dekke Trollfjord Kraft sitt tap som følge av at leveransen ikke fullføres. Minimumsbeløpet for frikjøp er kr 400,-. Hvis kunden ikke har inngått ny kraftavtale før avtaleperiodens slutt, vil kunden få strømavtalen Trollfjord Garanti.

5. Angrefrist

Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.»

Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Last ned Angrerettskjema

Bestill nå